Leverings- en betalingsvoorwaarden Hoorcentrum Westerkwartier te Zuidhorn

Leverings- en betalingsvoorwaarden
Hoorcentrum Westerkwartier VOF te Zuidhorn

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op hoorhulpmiddelen en accessoires tussen StAr geregistreerde audiciens en hun cliënten, voor zover niet anders bepaald in regelingen met uitvoeringsorganen van de AWBZ.

2. Inlichtingen
Voordat een overeenkomst wordt gesloten, heeft Hoorcentrum Westerkwartier de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de overeenkomst verband houdende relevante informatie. De cliënt heeft de plicht Hoorcentrum Westerkwartier deze informatie te verstrekken en dient zo nodig zelf bij de zorgverzekeraar te verifiëren of hij/zij recht heeft op de verwachte vergoeding.
Door Hoorcentrum Westerkwartier verstrekt documentatiemateriaal, zoals catalogi, notities, prospectussen, beschrijvingen, grafieken, afbeeldingen, prijsinformatie en dergelijke, kunnen aan wijziging onderhevig zijn.

3. Levertijden
Voor zover opgenomen is de overeengekomen levertijd slechts een benadering zodat Hoorcentrum Westerkwartier gerechtigd is omstreeks de overeengekomen levertijd te leveren. Tenzij anders is overeengekomen is de cliënt gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering van die order gemaakte kosten in geval van annulering van een door hem gedane bestelling.

4. Prijzen en prijswijzigingen
Als prijs voor de te leveren zaken en/of diensten geldt de prijs zoals vermeld in de offerte van Hoorcentrum Westerkwartier. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief omzetbelasting.
Een verwachte vergoeding van een zorgverzekeraar betekent geen recht op vergoeding. De zorgverzekeraar bepaalt het recht op vergoeding. Wijzigingen in vergoedingen van een zorgverzekeraar worden bij definitieve facturering doorgevoerd.
Indien een koopovereenkomst of een reparatieovereenkomst is gesloten doch nog niet is afgewerkt, is Hoorcentrum Westerkwartier bij wijziging van valutaverhoudingen, belastingtarieven, grondstoffenprijzen of bij wijziging van andere kostprijsbepalende omstandigheden gerechtigd het verschil in de koopprijs tot uitdrukking te brengen, tenzij dit een prijsverhoging met zich mee zou brengen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. De cliënt is in dat geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

5. Proefperiode
Aan de hand van het audiogram en/of het voorschrift van KNO-arts of Audiologisch Centrum zal Hoorcentrum Westerkwartier in overleg met de cliënt een geschikt hoortoestel selecteren en aan hem op proef afleveren.
Indien Hoorcentrum Westerkwartier, voordat een definitieve koopovereenkomst tot stand komt, zaken aan de cliënt op proef in bruikleen verstrekt of indien in verband met een reparatie een audicien tijdelijk zaken aan de cliënt in bruikleen verstrekt, ligt het risico voor de zaken bij de cliënt en is deze gehouden eventuele schade of verlies aan die zaken aan Hoorcentrum Westerkwartier te vergoeden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van het hoortoestel kan vrijwillig worden afgedekt door het afsluiten van een hoortoestelverzekering. De kosten van verzekering zijn voor rekening van de cliënt. Bij een negatieve proef worden kosten van besteld maatwerk in rekening gebracht, tenzij anders afgesproken. Een aankoop is bindend na ondertekening tevredenheidsverklaring en facturering.

6. Eigendomsrecht
Tot aan de algehele voldoening van alle door de cliënt verschuldigde betalingen uit hoofde van de overeenkomst, behoudt Hoorcentrum Westerkwartier het eigendom van alle geleverde zaken. Cliënten dienen Hoorcentrum Westerkwartier onverwijld in te lichten, indien er op enigerlei wijze inbreuk dreigt te worden gemaakt op de eigendomsrechten van Hoorcentrum Westerkwartier. Gerepareerde zaken mogen worden achtergehouden totdat de reparatieprijs is voldaan.

7. Betalingsvoorwaarden
Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling van elk gefactureerd bedrag contant, per pin of bank te geschieden, eventueel onder aftrek van hetgeen Hoorcentrum Westerkwartier bij de zorgverzekeraar van de cliënt in rekening kan brengen. De betalingstermijn is 14 dagen. Indien de cliënt in maximaal tien maandtermijnen wenst te betalen, wordt de nota aan FAMED overgedragen. De kosten bedragen 2,5% van de hoofdsom, plus rente en vijf euro per betalingstermijn. Betaling via maandabonnement is onder voorwaarden mogelijk via AFIC te Leeuwarden conform een financieringscontract.
Indien de zorgverzekeraar de met de betaling verrekende aftrek -blijkens diens opgave- niet aan Hoorcentrum Westerkwartier voldoet of een lager bedrag uitkeert, zal deze het tekort op het verschuldigde bedrag alsnog aan de cliënt in rekening brengen. Een lagere vergoeding en/of fiscaal voordeel dan voorzien, alsmede ziekte en overlijden zijn geen redenen om een aankoop ongedaan te maken. Een niet gebruikt batterijenabonnement wordt niet gecrediteerd.

8. Garantie
Hoorcentrum Westerkwartier verleent aan de cliënt fabrieksgarantie op geleverde zaken, zoals is omschreven in het door de fabrikant/importeur afgegeven garantiebewijs dan wel een bij aflevering van die zaken aan de cliënt verstrekt garantiebewijs. Door de cliënt voor garantie aangeboden zaken worden – ter keuze van Hoorcentrum Westerkwartier – gerepareerd of vervangen. Voor verrichte reparaties staat Hoorcentrum Westerkwartier in gedurende twee maanden, maar in ieder geval tenminste de duur van de oorspronkelijke garantietermijn, nadat de cliënt de gerepareerde zaken heeft ontvangen. Pasvormgarantie op maatwerk is maximaal drie maanden.
Hoorcentrum Westerkwartier is tot geen enkele garantie gehouden indien defecten zijn veroorzaakt door toedoen van de cliënt of een derde. Hieronder wordt in ieder geval begrepen gebrekkig onderhoud en het zelf repareren of het in reparatie geven aan een niet StAr geregistreerde audicien. Evenmin kan Hoorcentrum Westerkwartier aansprakelijk worden gehouden voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de cliënt het heeft aangeschaft.

9. Geschillen
Op alle door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen in het kader van die overeenkomsten, die niet in minnelijk overleg en ook niet door het ombudsteam zullen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Zuidhorn, januari 2019

Meer informatie nodig?

Vraag een vrijblijvend gesprek aan